You are here: Home » Contact Us
 XINXIANG OFFICE
 :Renmin East Road, Xinxiang, Henan, CHINA
 :0086.373.5858.717
 :info@seppe.cn


 DENGFENG PLANT
 :No. 905, Zhonghe, Dengfeng, Henan, CHINA
 :0086.177.3919.7333

 :info@seppe.cn

 XIAOYI PLANT
 :Xiabao, Xiaoyi, Lvliang, Shanxi, CHINA
 :0086.183.1759.1931

 :info@seppe.cn

   
 LUOYANG PLANT
 :Konggang Park, Luoyang, Henan, CHINA
 :0086.139.3730.8858

 :info@seppe.cn